Disclaimer

 

Disclaimer

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie wordt geleverd door Favoraid en terwijl we ons best doen om de informatie actueel en juist te houden, geven wij geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, produkten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Vertrouwen op dergelijke informatie is dus strikt op uw eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade door verlies of beschadiging, of verlies of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit, of verband houdt met, het gebruik van deze website.

Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor informatie geplaatst en/of verspreidt door personen en bedrijven op de website of andere media.

Op deze website zijn koppelingen naar andere websites die niet onder toezicht staan van Favoraid. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van links betekent niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten door Favoraid.

Alles wordt in het werk gesteld om de website snel en soepel te laten functioneren. Maar Favoraid neemt geen verantwoordelijkheid voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld dat de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen, welke buiten onze controle liggen.

Deze website en de inhoud daarvan staat onder de copyright van Favoraid - © Favoraid 2015. Alle rechten voorbehouden.

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Iedere gebruiker aanvaardt juridisch gebonden te zijn aan deze Disclaimer. Deze Disclaimer is van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Favoraid en haar platform.

1.2 Favoraid is gerechtigd om deze Disclaimer te allen tijde zonder kennisgeving aan de gebruiker te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich te blijven informeren over de wijzigingen die door Favoraid worden gemaakt. De meest recente versie van de Disclaimer is beschikbaar op de platform. Als de gebruiker nog steeds de website na wijziging van deze Disclaimer gebruikt, betekent dit dat de Gebruiker onherroepelijk de actuele Disclaimer (zoals gewijzigd) aanvaardt.

1.3 Deze Disclaimer is opgesteld in het Nederlands.

1.4 Afwijkingen van deze Disclaimer zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Favoraid.

1.5 Indien één of meerdere bepaling(en) van deze Disclaimer is geneutraliseerd, nietig verklaard of bewijzen ongeldig te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht in hun oorspronkelijke vorm, als overeengekomen door Favoraid.

 

2. Gebruik van het platform

2.1 De Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is gebruik te maken van de diensten aangeboden door Favoraid en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Disclaimer en indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden. De gebruiker garandeert dat hij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze Disclaimer, en indien van toepassing de Bijzondere Voorwaarden, nakomt en dat hij zich zal houden aan alle wetten en voorschriften voor het gebruik van de het platform.

2.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Disclaimer, de acties en/of activiteiten, verricht door de eindgebruiker met betrekking tot Favoraid of het Platform mag geen:


(A) inbreuk maken op de rechten van Favoraid en/of derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, zoals (maar niet beperkt tot) auteursrechten, databankenrecht, naburige rechten, merkrechten en octrooien, of rechten met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

(B) inbreuk maken op iedere wet, verordening of enige andere toepasselijke verordening;

(C) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots, of andere programma's plaatsen die schade kunnen toebrengen aan de site of anderszins ontoegankelijk maken van de site, werk of gegevens;

(D) leugens en/of misleidend informatie plaatsen;

(E) onwettige handelingen verrichten richting Favoraid en/of een derde partij.

2.3 Niets in deze Disclaimer of het Platform heeft betrekking op enig intellectueel eigendomsrecht en/of de eventuele intellectuele-eigendomsrechten van de gebruiker. Het gebruik kan de gebruiker van het Platform beperken tot hetgeen is beschreven in deze Disclaimer.


 

3. Het uploaden van gegevens

3.1 Het is niet toegestaan mededelingen betreffende intellectuele eigendomsrechten van het platform te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of wijzigen in aan te brengen.

3.2 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat bestanden, gegevens en/of materialen geplaatst/geupload op Favoraid;

A) kosteloos, onbezwaard, wereldwijde en niet-exclusieve door Favoraid gebruikt mogen worden;


I) gebruikt, gereproduceerd, verspreidt en gepubliceerd mag worden door Favoraid wanneer het in verband staat met de service van Favoraid;

3.3 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die hij beschikbaar heeft gesteld voor Favoraid (o.a. via het Platform) kan worden gebruikt door een andere gebruiker van het Platform. Favoraid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving door de gebruikers. De gebruiker erkent derhalve dat de mogelijkheid bestaat dat de bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking gesteld door derden worden gebruikt op een wijze die in strijd is met deze Disclaimer of enige wettelijke bepaling of ander onrechtmatig handelen. 


3.4 De Gebruiker garandeert dat hij het volste recht heeft met betrekking tot het plaatsen van bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in paragraaf 3 en dat hij hiertoe volledig gerechtigd en bevoegd is. De gebruiker vrijwaart Favoraid en alle daaraan gelieerde bedrijven en personen voor eventuele aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms)recht of anderszins onrechtmatig jegens derden en tegen alle claims die voortvloeien uit zijn/haar handelen in strijd met deze Disclaimer. Alle kosten en schade dienen op verzoek van Favoraid onmiddellijk door de gebruiker te worden vergoed.

3.5 Verboden bestanden, gegevens en/of materialen
 van de gebruiker worden door Favoraid verwijderd indien;

(A) het persoonlijke gegevens van minderjarigen betreft en geen toestemming van ouder/voogd afgegeven is; en/of

(B) deze discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd; en/of

(C) die geweld prediken tegen en/of

(D) die kunnen leiden tot, of zijn het resultaat van uitbuiting of misbruik van anderen; en/of

(E) dat naar het redelijk oordeel van Favoraid, in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadigheid bevat een link naar pornografisch materiaal of pornografische websites of pornografisch of erotisch materiaal; en/of

(F) het commerciële activiteiten betreffen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Favoraid, zoals reclame loterijen, prijsvragen of piramidespelen; en/of

(G) het aanmoediging of verplichten betreft aangaande de prestaties van illegale activiteiten; en/of

(H) sprake is van kettingbrieven, junk-mail of spamming; en/of

(I) foto of afbeelding van een andere persoon zonder diens toestemming betreft; en/of

(J) inbreuk gemaakt wordt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; en/of

(K) het strijdig is met enige wet, verordening,of andere toepasselijke regelgeving of deze Disclaimer.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Favoraid kan niet aansprakelijk gesteld worden op enigerlei wijze voor de uitvoering, financiering, budgettering, uitgaven van elke donatie voor elk Project, controle, evaluatie en follow-up van elk Project.

4.2 Voor zover toegestaan door de wet, Favoraid (die in dit geval bestaat uit bedrijven, ambtenaren, werknemers of vrijwilligers met betrekking tot Favoraid) wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeien uit het gebruik van het Platform.

4.3 Onverminderd het bepaalde in 4.1 of 4.2 Favoraid meer specifiek is niet aansprakelijk voor welke schade, die op enigerlei wijze ontstaan door en/of voortvloeit uit:

(A) acties uitgevoerd door elke gebruiker die voortvloeit uit informatie op het Platform; en/of

(B) de onmogelijkheid van het gebruik van de Platform; en/of

(C) het feit dat bepaalde informatie op het Platform is onjuist, onvolledig of niet actueel; en/of

(D) de wijze waarop de gebruiker gebruik maakt van de diensten en/of apparatuur en aanverwante voorzieningen van Favoraid. Elke Gebruiker specifiek Favoraid vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met de inhoud van de bestanden, gegevens en/of materialen verstrekt door of namens die Gebruiker en die Favoraid beschikbaar maakt op het Platform.

(E) faillisement van Betalingsprovider, welke de betaling van gelden voor organisaties als charitatieve instellingen ontvangen, beheren en uitkeren.

4.4 Elke aansprakelijkheid rechtstreeks voortvloeiende uit een grove nalatigheid of wangedrag van Favoraid zal te allen tijde beperkt tot de werkelijke schade. In ieder geval, Favoraid zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot puur financieel verlies, verlies van omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, die voortvloeit uit of in verband met de geleverde diensten door Favoraid en/of het gebruik van enig onderdeel van het Platform.


4.5 Voor zover Favoraid wordt vastgehouden zal aansprakelijk zijn voor beperking onder 4.4 hierboven, deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen beschouwd worden als één enkele gebeurtenis) aan het gedoneerde geld daadwerkelijk geschonken door de betrokken Lidstaat naar Favoraid in het lopende kalenderjaar.


 

5. Privacy

De Gebruiker is gebonden aan de Privacy & Cookiebeleid.

 

6. Derden 

6.1 Het is mogelijk dat het platform toepassingen, bestanden, gegevens en/of materialen en diensten van derden en / of links naar websites van derden bevat ("Content van derden"), bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner , knop etc. De opname of beschikbaarheid van Content van derden op het Platform impliceert niet heeft Favoraid deze heeft goedgekeurd en / of gecontroleerd. Favoraid is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door een gebruiker.

 

7. Diensten

7.1 Favoraid is gerechtigd om de activiteiten van een gebruiker te beperken tot staken en/of verwijderen van het account van een gebruiker, waarbij bestanden, gegevens en/of materialen worden verwijderd. Dit zal gedaan worden indien in strijd met deze Disclaimer wordt gehandeld.

 

7.2 Stopzetting van diensten

A) In aanvulling op de andere (rechts) middelen die ter beschikking staan ​​van Favoraid , wordt Favoraid b.v. gerechtigd om de activiteiten van de gebruiker te beperken, te staken en / of verwijderen van de rekening. Dan wel bestanden, gegevens te verwijderen  en andere gebruikers op de hoogte hierover te stellen.  Dit kan gebeuren indien, maar niet uitsluitend;

- De Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

- Favoraid niet in staat is om te controleren of de identiteit overeenkomt met die van de gebruiker.

- Favoraid van mening is dat de acties van de gebruiker de eigen belangen of die van de gebruiker schaadt.

- Favoraid van mening is dat de acties van de gebruiker kan leiden tot aansprakelijkheid voor haarzelf , voor andere gebruikers , of voor Favoraid.

- Favoraid zal geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld.

(B)  Favoraid b.v. is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder rechtvaardiging  om de dienst niet beschikbaar te maken (tijdelijk of permanent) of om het gebruik ervan te beperken of om de diensten allemaal samen te beëindigen. Dit zal niet leiden tot enig recht op schadevergoeding jegens Favoraid.

(C) Favoraid garandeert niet dat de dienst van Favoraid te allen tijde beschikbaar zal zijn, zonder onderbrekingen of storingen .

 

8. Donaties

8.1 Gebruikers kunnen geld doneren ten behoeve van een project van een goed doel op Favoraid.

8.2 Favoraid beheert geen gelden. Alle gelden worden direct, zonder tussenkomst van Favoraid, op het account van het goede doel bij de betalingsproverder overgeboekt.

8.3 Favoraid behoudt zich het recht projecten niet te plaatsen, tijdelijk dan wel permanent te verwijderen indien:

Het goede doel dan wel een lid van het Projectteam handelt op een manier die strijdig is met de Disclaimer (zoals beoordeeld door Favoraid).

8.4 In het geval dat het project in de wacht wordt gezet of geannuleerd heeft het goede doel geen recht op enige verworven vergoeding of schadevergoeding.

8.5 De artikelen 175-188 van Boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek inzake de donaties van toepassing op de rechtsverhouding tussen Favoraid en de leden.

8.6 Donaties kunnen niet worden teruggevorderd, dit in overeen stemming met artikel 46a tot en met f van boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek , afdeling 9A : Overeenkomsten op afstand.

 

9. Overige bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Elk geschil voortvloeiend uit of in verband met de Disclainer worden aan de bevoegde rechtbanken in Nederland voorgelegd .

 

10. Internationaal Gebruik

Het Platform wordt beheerd vanuit Nederland. Favoraid is ook beschikbaar op locaties buiten Nederland. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot het platform vanuit andere locaties gaan akkoord met de nalevering van de wetgeving geldend in Nederland en deze Disclaimer.

 

11. Bescherming van kinderen

Als een gebruiker jonger is dan zestien (16 ) dient hij/zij de toestemming van zijn/ aar ouders of voogd te vragen als het gaat om het deelnemen aan het platform en het doneren aan een project. Door het accepteren van deze Disclaimer geeft hij/zij aan zestien ofwel (16 ) jaar oud zijn, of toestemming van zijn/haar ouders of voogd te hebben gekregen om dit platform te gebruiken. Alle informatie die wij ontvangen van gebruikers waarvan wij geloven dat ze jonger dan 16 jaar zijn en zonder toestemming van zijn/haar ouders/voogd deelnemen zal worden verwijderd uit onze database.